Privacy disclaimer

Uw privacy is van essentieel belang voor bvba Peter Masschelein (hierna Masschelein), met zetel te 8550 Zwevegem, Pluim 21 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0435.332.139.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op (i) de website www.masscheleinbvba.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Masschelein en haar cliënten.

Het bezoeken van de Website en/of het gebruik van de diensten van Masschelein impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacyverklaring en van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Masschelein tracht ten allen tijde te handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Welke gegevens worden verzameld?

In het kader van de dienstverlening

Van zodra u in het klantenbestand van Masschelein wordt opgenomen, worden reeds een aantal gegevens verzameld en verwerkt. De volgende gegevens kunnen in het kader van de dienstverlening worden verzameld en verwerkt door Masschelein:

  • Identificatiegegevens
  • Financiële gegevens

Bij het bezoeken van de Website

Masschelein kan uw naam, uw e-mailadres en andere informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt, verzamelen en verwerken wanneer u deze communiceert via de Website.

Op de website van Masschelein wordt enkel gebruik gemaakt van functionele cookies en analytische cookies voor statistische doeleinden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u één van onze websites bezoekt. Deze cookies bevatten informatie zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, zodat deze informatie niet telkens opnieuw ingegeven dient te worden bij een nieuw bezoek aan de websites.

Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit steeds doen via uw browserinstellingen. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar de helppagina van uw specifieke browser.

Verwerking persoonsgegevens

Masschelein kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

  • Communicatie m.b.t. Masschelein, haar werkwijze of de door haar geleverde werken/diensten  
  • Verwerking van betalingen
  • Het voldoen aan fiscale en sociale verplichtingen 
  • Het onderhoud van de informatiestructuur

Indien Masschelein uw gegevens gebruikt voor andere dan bovenstaande doeleinden zal zij u hieromtrent voorafgaand contacteren en desgevallend uw toestemming vragen.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Masschelein uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de hierboven gestelde doelen.

Doorgifte aan derden

Masschelein zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij:

  • Wanneer dit noodzakelijk is in kader van de dienstverlening van Masschelein en de optimalisering daarvan
  • Op verzoek van de bevoegde autoriteiten op grond van de wet 
  • Bij een fusie, overname of verkoop van activa.

In dergelijk geval zal een overeenkomst worden afgesloten waarbij de betreffende derde partij verplicht wordt om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Masschelein draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf de Privacyverklaring van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming handelen.

In alle overige gevallen zal Masschelein uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij uw toestemming hiervoor voorafgaand werd verkregen.

De rechten van de betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Masschelein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wanneer u beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve dan contact op te nemen met info@masscheleinbvba.be. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien u geen informatie over onze diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Masschelein.

Beveiliging persoonsgegevens

Masschelein verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Masschelein zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in datacenters binnen de EU.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Masschelein, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Masschelein in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Update Privacyverklaring

Masschelein is gerechtigd om deze Privacyverklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website te raadplegen.

Contacteer Masschelein

Indien u vragen of klachten heeft omtrent deze Privacyverklaring of omtrent de wijze waarop Masschelein uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren via info@masscheleinbvba.be.