Algemene voorwaarden

De rechtsverhouding tussen de Peter Masschelein bvba (hierna genoemd ‘Masschelein’) en de klant, wordt integraal beheerst door deze algemene voorwaarden. De klant verklaart zich geheel akkoord met de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Betaling is verschuldigd en betaalbaar op de datum aangegeven op de betreffende factuur. Andersluidende betalingsvoorwaarden kunnen enkel schriftelijk tussen de partijen overeengekomen worden.

De factuur wordt geacht integraal aanvaard te zijn bij gebreke aan een aangetekend protest binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum.

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. De factuur wordt dan van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding voor de administratieve kosten te dekken van 10% met een minimum van € 100. Tevens zal een verwijlsintrest van 10% per jaar verschuldigd zijn, vanaf de opeisbaarheid van de factuur tot op de dag van de algehele betaling.

Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Masschelein. Masschelein is nooit gehouden tot de aanvaarding van de annulering. In geval van door Masschelein aanvaardde annulering is er door de klant aan ons een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling. In het andere geval zal de integrale prijs dienen betaald te worden.

De leveringstermijn wordt enkel bij wijze van inlichting verstrekt en is derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

Kosten van verpakking, vervoer, belastingen (zowel directe, indirecte als douane en accijnzen) evenals eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Het risico van de verzending rust tevens bij de klant.

De klant hoort zowel in geval van aankoop in de winkel als bij levering van de goederen, de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. In geval van levering zijn klachten enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren binnen de acht dagen na de levering. In alle geval kunnen verborgen gebreken waarvan de klant niet op de hoogte was of zou moeten zijn op het ogenblik van de verkoop, slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de acht dagen na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven.

Indien de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen toepassing vindt, dan moet in afwijking van artikel 8, de klant Masschelein op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld en dit alles op straffe van verval.

De geleverde goederen blijven eigendom van Masschelein tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interesten. Het is de klant dan ook verboden om de goederen door te verkopen, te verhuren, te verpanden, te verwerken, te incorporeren of op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren, totdat de factuur volledig voldaan is, en dit behoudens andersluidend akkoord van Masschelein. In dit geval draagt de klant vanaf het stellen van de desbetreffende handeling, alle schuldvorderingen die voortkomen uit de desbetreffende handeling over aan Masschelein.

Het risico van de goederen gaat over op het moment waarop de goederen de magazijnen van Masschelein verlaten.

Indien het vertrouwen van Masschelein in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door, faillissement, aanvraag tot WCO, of daden van gerechtelijke uitvoering op goederen van de klant en / of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en / of onmogelijk maken, behoudt Masschelein zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Masschelein zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op schadevergoedingen en interesten.

Door het aanvaarden van de factuur erkent de klant de nederlandstalige gebruiksaanwijzing met alle veiligheidsvoorschriften ontvangen te hebben en te zullen doornemen. De klant zal geen verhaal kunnen uitoefenen tegenover Masschelein bij verkeerde installatie noch bij onaangepast of onveilig gebruik van de goederen.

Betwisting en geschillen zullen exclusief beslecht worden door de hoven en rechtbanken, bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. In alle gevallen is het Belgisch recht van toepassing.